Menu

THA

Travel

01 Jun - 31 Aug 2018

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองบุรีรัมย์

“บุรีรัมย์” เมืองปราสาทหิน ดินแดนภูเขาไฟ มีแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคนเก่าแก่ ผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่ยังคงอยู่มาอย่างยาวนานและเป็นที่เคารพนับถือ กราบไหว้ ขอพร มาจนถึงปัจจุบันนี้ 


วัดเกาะแก้ว (วัดระหาน) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านด่าน เป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็ขสัมมาสัมพุทธเจ้า มีองค์เจดีย์แบบศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยที่มีความสูงถึง 60 เมตร ประกอบด้วย 4 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีการตกแต่งภายในที่แตกต่างกันออกไป ภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น และมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก เป็นที่นิยมสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญและปฏิบัติธรรม

 

ศาลเจ้าพ่อวังกรูด


ตั้งอยู่ที่อำเภอสตีก สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงขุนหลวงอุดมศักดิ์ชาวอำเภอสตึก เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ชาวอำเภอสตึกและอำเภอใกล้เคียงที่ให้ความเคารพนับถือและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จนกลายเป็นที่นิยมต่อการมาเคารพกราบไหว้บูชาและศรัทธามาจนถึงปัจจุบันนี้


ปรางค์กู่สวนแตงเป็นโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ไชยพจน์ ประกอบด้วย พระปรางค์อิฐ 3 องค์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นศิลปะสมัยปาปวน คล้ายกับที่นครวัด มีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ในทุกปีของเดือน 6 จะมีการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตง และบุญบั่งไฟสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 

ศาลหลักเมือง


สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะขอบโบราณที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง เพื่อเป็นการบ่งบองเอกลักษณ์และตัวตนของคนชาวบุรีรัมย์ได้อย่างชัดเจน

 

วนอุทยานเขากระโดงตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทจำลอง มีพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ คู่เมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่บนยอดของเขากระโดง จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป


วัดป่าเขาน้อย


วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในตำบลเสม็ด ติดกับวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มีความร่มรื่นจากธรรมชาติรอบข้าง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธศาสนิกชนที่สงบเงียบ ภายในวัดมี “พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์” เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกฐธาตุ ที่มีความสวยงามโดดเด่น มองเห็นได้ชัด